Saturday, June 13, 2009

Diaspora sa Kalagitnaan ng Bansa


Sa aking lupang ipinanganakan, Pilipinas, my lament:

(Kababayan, gusto kong maintindihan kung bakit)

Why the serpentine urge to shed skin—

Beautiful skin, golden, molten brown— in exchange for faded light trapped in a bottle

Owned by those who ravaged, pillaged, and r.a.p.e.d. a nation and her people?

Kayumanggi na kay ganda, nasaan ka na?

(Sa iyong mga mata ang aking nakikita) Ebullient unspoken shame.

(Anak ni Malakas at Maganda, lahi ni Bonfacio, nasaan ka na?)

Diaspora is Denizen’s Destined Diadem

(Sa kalagitnaan ng bayan, ikaw ay nawala)

No comments:

We must never permit the voice of humanity
within us to be silenced. It is Man's sympathy with all creatures that first makes him a Man.

--Albert Schweitzer

Everything can be taken from a man or a woman but one thing: the last of human freedoms to choose one's attitude in any given set of circumstances, to choose one's own way.


--Viktor E. Frankl